Światowy Dzień Morza 2020

Obchody Światowego Dnia Morza były 26 dni temu.

W 2020 roku obchody Światowego Dnia Morza przypadły na 24 września (czwartek).

Światowy Dzień Morza (World Maritime Day) obchodzony jest ostatni czwartek września. W tym dniu organizowane są wydarzenia uświadamiające o znaczeniu mórz w codziennym życiu.

Wody mórz i oceanów pokrywają około 71 procent powierzchni całej Ziemi. Ogólna powierzchnia mórz wynosi ok. 40 mln km² , zaś ich liczba wynosi 71. Duże, słone jeziora tradycyjnie nazywane są morzami (na przykład Morze Martwe lub Morze Kaspijskie), jednak ze względu na brak połączenia z wszechoceanem nie mogą zostać zaklasyfikowane do mórz. W morskich i oceanicznych wodach żyje wiele gatunków zwierząt oraz roślin stanowiących największe środowisko życia na ziemi. Nawet w najgłębszych strefach oceanów, o głębokości 11 000 m żyją organizmy.

Strefy morskie charakteryzują się delikatnym środowiskiem, często narażonym na wiele zagrożeń. Do głównych niebezpieczeństw należy ingerencja człowieka w naturalny ekosystem mórz i oceanów. Wiele ryb i innych stworzeń jest poławianych w przekraczających ustalonych granic ilościach, co wpływa nie tylko na zmniejszenie populacji danego gatunku, ale także na rozwój innych zwierząt morskich, skutkując zmianami w naturalnym środowisku. Przykładem jest zmniejszona populacja rekinów aż o 90 procent. Według przeprowadzonych badań w UE, na cztery stada ryb, trzy są przeławiane. Kolejnym, ważnym zagrożeniem są zanieczyszczenia wód mórz i oceanów. Naukowcy szacują, że do 2050 roku ogólna liczba ludności będzie wynosiła prawie 12 miliardów. Większość osób, będzie zamieszkiwała tereny nadmorskie i w wyniku zasiedlenia tych obszarów, zwiększona zostanie produkcja rolna oraz przemysłowa. Obecnie, do głównych zanieczyszczeń wód morskich należą wycieki ropy naftowej oraz odpady nielegalnie usuwane ze zbiorników paliwowych statków. Zanieczyszczenie mórz i oceanów tymi substancjami przyczynia się do powstawania, tak zwanych martwych stref, gdzie poziom tlenu jest niewystarczający do utrzymania morskiego życia. Do innych skutków zanieczyszczenia należą promieniowanie oraz toksyczne związki chemiczne, które powodują zatrucia wielu gatunków fauny i flory środowiska morskiego. Postępujące zanieczyszczenie wód morskich i oceanicznych, może przyczynić się do światowej katastrofy ekologicznej, która wpłynie nie tylko na środowisko, ale przede wszystkim w wymiarze globalnym na ludzi.