Matura z j. angielskiego 2025

Do Matury z języka angielskiego 2025 zostało 287 dni, czyli 9 miesięcy i 14 dni.

W 2025 roku Matura z j. angielskiego przypada na 7 maja (środa).

Angielski jest zdecydowanie najpopularniejszym językiem wybieranym przez uczniów na egzamin maturalny. Tak jak jeszcze kilkadziesiąt lat temu jego znajomość była mocną kartą przetargową na rynku pracy, tak dziś jest to standard. Bez dobrego operowania językiem Szekspira, trudno liczyć na posadę w niektórych zawodach. Jak więc wygląda matura z języka angielskiego?


Matura z języka angielskiego - egzamin pisemny

Arkusz egzaminacyjny z języka angielskiego składa się z zadań zamkniętych oraz jednego zadania otwartego. Dotyczą one przede wszystkim rozumienia ze słuchu, tekstów pisanych oraz tworzenia własnych wypowiedzi.

Przykładowe zadanie związane z rozumieniem słuchanego tekstu: Na podstawie rozmowy z osobą urodzoną 29 lutego, zaznacz które zdania są prawdzie, a które fałszem. W przypadku tekstu pisanego, uczeń musi np. dopasować konkretne pytanie do fragmentu lub jak powyżej, oznaczyć prawdziwe zdania lub fałszywe. Wypowiedź pisemna z kolei uczniom teoretycznie powinna sprawiać największe trudności, gdyż w tym przypadku trzeba samemu skonstruować tekst, poprawny zarówno pod kątem stylistycznym, jak i gramatycznym. Częstym motywem w zadaniach tego typu jest napisanie listu albo e-maila do przyjaciela, np. mieszkającego zagranicą. W liście należy zawrzeć wskazane przez egzaminatorów informacje. Maturzysta w swoim arkuszu egzaminacyjnym ma specjalne pole do robienia notatek. Brudnopis nie jest jednak brany pod uwagę przy ocenianiu testu.

Zakres materiału obejmuje m. in. czasy gramatyczne, czasowniki posiłkowe, regularne i nieregularne, zaimki, przyimki, stopniowanie regularne i nieregularne, mowę zależną, zdania podrzędnie złożone oraz słownictwo z najróżniejszych dziedzin życia, np. praca, rodzina, cechy charakteru, części ciała, turystyka, biznes, sport, kultura itp. Na egzaminie rozszerzonym dochodzi dodatkowy zakres materiału, np. czasy Past Perfect Continuous, Future Perfect, Future Perfect in the Past, inwersja stylistyczna czy tryb łączący.


Matura z języka angielskiego - egzamin ustny

Egzamin maturalny z języka angielskiego trwa około 15 minut. Zdający rozmawia z osobą egzaminującą, w obecności drugiego nauczyciela, który jednak nie bierze udziału w rozmowie. Uczeń odpowiada „z marszu’, bez dłuższego przygotowania. Na początku egzaminator zadaje maturzyście krótkie pytanie dotyczące zainteresowań, samopoczucia albo stylu życia. To swego rodzaju wprowadzenie, które ma oswoić zdającego z egzaminem, zdjąć z niego niepotrzebny stres. Następnie należy przygotować się do trzech zadań: odgrywanie roli, opis rzeczy, osoby, miejsca oraz wypowiedzi na podstawie materiału.

Pierwsze wyzwanie polega na przeprowadzeniu konwersacji z egzaminatorem, w której obie strony odgrywają wskazane w poleceniu role. Dotyczą one najczęściej sytuacji związanych z doświadczeniami życiowymi nastolatka lub stawiają go w sytuacji, w jakiej może się potencjalnie znaleźć. Opis na podstawie ilustracji polega natomiast na przedstawieniu jej motywu w kilku zdaniach.

Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego wymaga odpowiedzi na dwa pytania, gdzie uczeń musi uzasadnić, dlaczego wybrane elementy z tego materiału spełniają najlepiej warunki podane w poleceniu.

Na ocenę egzaminu wpływa sprawność komunikacyjna, zakres środków leksykalno-gramatycznych: poprawność środków leksykalno-gramatycznych, wymowa, odpowiedź zgodna z kontekstem i pomoc ze strony egzaminatora.

Na naszej stronie prezentujemy jedynie termin egzaminu pisemnego, który zwyczajowo odbywa się po egzaminie pisemnym z j. polskiego i matematyki. Egzamin ustny jest przeprowadzany w terminie późniejszym, a jego data jest ustalana przez każdą szkół indywidualnie.