Dzień Samorządu Terytorialnego 2024

Obchody Dnia Samorządu Terytorialnego były 22 dni temu.

W 2024 roku obchody Dnia Samorządu Terytorialnego przypadły na 27 maja (poniedziałek).

Dzień Samorządu Terytorialnego został uchwalony przez Sejm RP w 2000 roku. Święto upamiętnia pierwsze wybory samorządowe z 27 maja 1990 roku. Forma obchodów zależy od konkretnej gminy. W całej Polsce organizowane są więc uroczyste sesje rady gminy, koncerty, pikniki rodzinne, zawody sportowe, festyny, wystawy, otwarte debaty z politykami czy konferencje. W wielu miejscach uroczystości uświetnia wielki tort oraz nabożeństwo w intencji samorządu terytorialnego.

Historyczne wybory zostały zarządzone na 27 maja przez Prezesa Rady Ministrów, Tadeusza Mazowieckiego, na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym uchwalonej przez sejm „kontraktowy” 8 marca 1990 roku. Dzięki niej społeczności lokalne mogły zarządzać częścią spraw publicznych, gminy otrzymały własne źródła dochodów i możliwość decydowania o wydatkach. Wybierano członków 2383 rad gmin, do rozdysponowania było 52 tysiące mandatów, a kandydowało 147 tys. 389 kandydatów. Frekwencja wyborcza wyniosła 42,27%. Najwięcej głosów uzyskały Komitety Obywatelskie „Solidarność” – ok. 53,1%. W dalszej kolejności lokalne komitety wyborców – 24,7% oraz Polskie Stronnictwo Ludowe - 4,3%.

Patronką święta i polskich samorządowców (od 2007 roku) jest św. Kinga. Po okresie reaktywacji samorządu terytorialnego nastąpił rozwój samorządów lokalnych. W Polsce, samorząd terytorialny (gminny) został przywrócony w 1990 roku. 1 stycznia 1999 roku dokonano trójstopniowego podziału terytorialnego oraz szczebli samorządu na: gminny, powiatowy i wojewódzki. W naszym kraju część zadań lokalnych i regionalnych realizowanych jest przez agendy administracji rządowej, które hierarchicznie podlegają Radzie Ministrów, premierowi bądź wybranym ministrom. Większa część zadań administracyjnych w znaczeniu lokalnym realizowana jest przez samorząd terytorialny. W jego skład wchodzą organy samorządowe, które podporządkowane są odpowiedniej wspólnocie lokalnej (gminnej i powiatowej) bądź regionalnej (wojewódzkiej). Obowiązkiem organów samorządowych jest reprezentowanie oraz dbanie o interesy samorządu terytorialnego.

Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. Według Konstytucji, gmina jest najważniejszym typem wspólnoty samorządowej. Do podstawowych obowiązków gminy należy zaspokajanie wszystkich podstawowych potrzeb jej mieszkańców. W aspekcie społecznym, gmina odpowiedzialna jest za oświatę (do poziomu gimnazjalnego), mieszkalnictwo, podstawową opiekę medyczną, pomoc społeczną, opieką nad bezdomnymi, biblioteki oraz ośrodki kultury. W zakresie technicznym, gmina odpowiada za budowę oraz utrzymanie dróg, dostarczanie wody, elektryczności, gazu i ciepła, kanalizację, wywóz śmieci, czy transport publiczny. Gmina odpowiedzialna jest także za gospodarkę gruntami, ochronę środowiska, utrzymanie cmentarzy lub targowisk. Powiaty należą do jednostek samorządowych, które wypełniają zadania lokalne o charakterze ponadgminnym. Województwo samorządowe posiada charakter regionalny i świadczy usługi publiczne w ograniczonym zakresie. Podstawowym zadaniem wojewódzkiego samorządu terytorialnego jest prowadzenie działań na rzecz rozwoju regionalnego.

Występowanie Dnia Samorządu Terytorialnego w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Piątek27.05.2022Dzień Samorządu Terytorialnego 2022
Sobota27.05.2023Dzień Samorządu Terytorialnego 2023
Wtorek27.05.2025Dzień Samorządu Terytorialnego 2025
Środa27.05.2026Dzień Samorządu Terytorialnego 2026
Czwartek27.05.2027Dzień Samorządu Terytorialnego 2027
Sobota27.05.2028Dzień Samorządu Terytorialnego 2028
Niedziela27.05.2029Dzień Samorządu Terytorialnego 2029
Poniedziałek27.05.2030Dzień Samorządu Terytorialnego 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 27 maja