Międzynarodowy Dzień Demokracji 2022

Obchody Międzynarodowego Dnia Demokracji były 16 dni temu.

W 2022 roku obchody Międzynarodowego Dnia Demokracji przypadły na 15 września (czwartek).

Międzynarodowy Dzień Demokracji został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 8 listopada 2007 roku. Data Święta upamiętnia rocznicę przyjęcia Powszechnej Deklaracji na rzecz Demokracji. Dzień został zaproponowany przez przewodniczącego Międzynarodowej Konferencji Młodych i Restaurowanych Demokracji. Celem obchodów jest szerzenie i umacnianie demokracji, wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia działań promujących demokrację w ramach systemu ONZ, podniesienie świadomości społeczeństwa dotyczącego światowej demokracji oraz uczczenie pamięci osób walczących w imię demokracji, a także praw człowieka.

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych został uchwalony w wyniku konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku 16 grudnia 1966 roku. Traktat określa podstawy prawne dla zasad demokracji w prawie międzynarodowym, które obejmują między innymi swobodę wyrażania opinii, prawo do spokojnego zgromadzenia się czy prawo i możliwości uczestniczenia w kierowaniu sprawami publicznymi bezpośrednio lub pośrednio.

Od 1987 roku Zgromadzenie Ogólne przyjmowało co najmniej jedną rezolucję rocznie, które poruszały kwestie związane z problemami demokracji. Państwa Członkowskie ONZ na światowym Szczycie w 2005 roku wspólnie uznały, że „demokracja jest powszechną wartością opartą o swobodnie wyrażaną wolę ludzi, która określa ich polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe systemy oraz pełne uczestnictwo we wszystkich aspektach życia człowieka”.

W 2002 roku i w 2005 zostały zorganizowane przez Biuro Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka (OHCHR) eksperckie seminaria. Celem spotkań było określenie wyzwań stojących przed demokracją, prawami człowieka i rządami praw. Do głównych problemów dotykających demokrację należy między innymi pogłębiające się ubóstwo, łamanie praw jednostki i ograniczenia w korzystaniu z podstawowych wolności, degradacja rządów czy występujące konflikty zbrojne.

Pierwsze obchody święta odbyły się w 2008 roku. Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon powiedział wówczas, że jako Sekretarz Generalny ONZ jest zdeterminowany by zapewnić Organizacji sposobność podejmowania globalnych działań w każdej możliwej sytuacji, które pomogą społecznościom na całym świecie w budowaniu i wzmacnianiu systemów demokratycznych. Od tego czasu w ramach Międzynarodowego Dnia Demokracji ustalane jest hasło przewodnie. Dotychczas były to m. in.:

- Demokracja i zapobieganie konfliktom
- Demokracja i agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030
- Przestrzeń dla społeczeństwa obywatelskiego
- Uczestnictwo młodzieży w demokracji
- Wzmocnij głosy demokracji
- Edukacja dla demokracji
- Pokój i demokracja: niech przemówi Twój głos
- Demokracja to ...