Dzień Sołtysa 2025

Do najbliższych obchodów Dnia Sołtysa zostały 262 dni, czyli 8 miesięcy i 19 dni.

W 2025 roku Dzień Sołtysa przypada na 11 marca (wtorek).

Corocznie 11 marca obchodzony jest Dzień Sołtysa. Historia święta nie jest dokładnie znana, ale z każdym rokiem coraz więcej gmin wiejskich przyłącza się do wspólnych obchodów. Celem Dnia Sołtysa jest podziękowanie i wyrażanie szacunku sołtysom za ich codzienną pracę na rzecz polskiej wsi. Z tej okazji w wielu miejscowościach inicjowane są spotkania, biesiady, konkursy na Sołtysa Roku oraz wydarzenia artystyczne. Media również przyłączają się do obchodów tego dnia i publikują informacje dotyczące roli sołtysów w życiu społeczeństwa.

Według polskiego prawa od 1990 roku sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy – sołectwa. Pracę sołtysa wspiera rada sołecka. Szczegółowe prawa i obowiązki regulowane są w statucie sołectwa, uchwalanym przez radę gminy. Do głównych obowiązków sołtysa należy reprezentowanie sołectwa oraz realizacja uchwały rady gminy dotyczącej danego obszaru. Sołtysi zwołują także zebranie wiejskie i umożliwiają zapoznanie się mieszkańców sołectwa z uchwałami rady. Sołtysi zobowiązani są do uczestniczenia w sesjach rady gminy, a także w pracach jej organów bez prawa do głosowania. Sołtysi odpowiedzialni są również za pobór podatków rolnych i leśnych w zakresie ustalonym przez radę gminy.

Wybór sołtysa zaczyna się od zwołania zebrania wiejskiego, o którym informuje wójt co najmniej siedem dni przed wyznaczoną datą zebrania. Dokonanie ważnego wyboru władzy uzależnione jest od ilości obecnych mieszkańców sołectwa na zebraniu. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uczestniczyła niezbędna ilość mieszkańców, to wybory w nowym terminie przeprowadzone są bez względu na liczbę uczestników. Wybory sołtysa przeprowadza komisja składająca się z co najmniej trzech osób. Do zadań komisji należy przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na sołtysa, przeprowadzanie głosowania oraz ustalanie wyników wyborów. Po dokonanych wyborach, komisja sporządza protokół z wynikami. Nie ma ustalonej liczby osób kandydujących w wyborach na stanowisko sołtysa. Kandydaci zgłaszani są bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania w tajnym głosowaniu.

Występowanie Dnia Sołtysa w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Sobota11.03.2023Dzień Sołtysa 2023
Poniedziałek11.03.2024Dzień Sołtysa 2024
Środa11.03.2026Dzień Sołtysa 2026
Czwartek11.03.2027Dzień Sołtysa 2027
Sobota11.03.2028Dzień Sołtysa 2028
Niedziela11.03.2029Dzień Sołtysa 2029
Poniedziałek11.03.2030Dzień Sołtysa 2030
Wtorek11.03.2031Dzień Sołtysa 2031

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 11 marca