Dzień Księgowego 2022

Obchody Dnia Księgowego były 60 dni, czyli 1 miesiąc i 30 dni temu.

W 2022 roku obchody Dnia Księgowego przypadły na 9 czerwca (czwartek).

9 czerwca wszyscy księgowi obchodzą swoje święto. W Dniu Księgowego organizowane są spotkania, na których wręczane są odznaczenie „Zasłużony dla rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”, wyróżnienia oraz certyfikaty potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego dyplomowanego księgowego.

Święto zostało ustanowione przez Stowarzyszenie Księgowych Polskich 4 czerwca 2009 roku. Data upamiętnia powołanie w 1907 roku w Warszawie pierwszej organizacji osób zajmujących się zawodowo księgowością oraz finansami – Związek Buchalterów. W 1946 roku organizacja przekształciła się w Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, które dba o odpowiednią jakość usług pełnionych przez księgowych. Organizacja dąży do rozwijania talentów młodych osób poprzez stwarzanie odpowiednich warunków do zdobywania wiedzy.

Osoby wykonujące zawód księgowego mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności oraz nabywania nowych informacji dotyczących polskich i międzynarodowych rozwiązań prawnych. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi organizacjami, na przykład z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Polską Federacją Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa, Zrzeszeniem Prawników Polskich, jak również z Konfederacją Pracodawców Polskich. Stowarzyszenie należy do prestiżowych organizacji, takich jak IFAC (Międzynarodowa Federacja Księgowych) czy EFAA (Europejska Federacja Księgowych i Audytorów Małych i Średnich Przedsiębiorstw ) oraz współdziała z IASB (Międzynarodowe Standardy Rachunkowości) oraz ICAEW (Instytut Biegłych Księgowych w Anglii i Walii). Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba, która spełnia wymogi formalne określone w statucie oraz wypełnioną deklarację członkowską złoży do wybranego Oddziału Okręgowego SKwP. Przyjęcie w poczet członków SKwP następuje po wydaniu decyzji przez zarząd odnośnego Oddziału Okręgowego i po wpłaceniu składki członkowskiej/zadeklarowanego wsparcia (w przypadku osób prawnych).